§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pt. „Klimatyczny balkon na Osiedlu Zielona Dolina z Leroy Merlin Gliwice Arena” (dalej: „Konkurs”) są:
Zabrze Zielona Dolina sp. z o.o., ul. Aleja Walentego Roździeńskiego 1A w Katowicach;
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000748158;
NIP 9542796394; Regon 381256342
zwaną dalej ORGANIZATOREM
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną w dniach 24.05.2021 r. do 7.07.2021 r. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu: 7.07.2021 r. o godz. 23:59:59 (dalej: „Czas trwania Konkursu”).
4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa składająca się
z trzech osób powołanych przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”). Zadaniem Komisji będzie w szczególności: a) przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem, b) ocena prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, c) ocena nadesłanych prac konkursowych i wybór zwycięzców Konkursu.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne – konsumenci
w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, posiadający obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaakceptowały Regulamin oraz spełniły warunki określone w § 2 ust. 4 (dalej: „Uczestnik”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi
w stosunku przysposobienia.
3. W Konkursie można brać udział osobiście lub poprzez zgłoszenie się do biura sprzedaży mieszkań przy ul. Łąkowej w Zabrzu, gdzie w imieniu właściciela przedstawiciel dewelopera zgłosi pracę konkursową.
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a. wykonać zadanie konkursowe o tematyce określonej w § 3 Regulaminu (dalej „Pracę konkursową”),
b. przesłać Pracę konkursową na stronę https://www.facebook.com/zielonadolinazabrze w postaci komentarza ze zdjęciem pod wpisem konkursowym z dn. 24.05.2021 r.
c. Zrobić zakupy w sklepie Leroy Merlin Gliwice Arena, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 44-102 Gliwice za minimum 150 zł w dniach 17.05.2021r. – 7.07.2021r.

Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie.

5. Wysyłając Pracę konkursową w sposób opisany w § 3 Regulaminu, Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi prawa do korzystania z Pracy konkursowej, w tym z wizerunku osób na niej utrwalonych (licencji). Licencja ma charakter niewyłączny, nie jest ograniczona w czasie, ani co do terytorium. Organizator może udzielić sublicencji dowolnym podmiotom. Udzielający Licencji zobowiązany jest jej nie wypowiadać przez okres pierwszych pięciu lat jej obowiązywania nieograniczonego co do miejsca korzystania, na okres 6 lat. Udzielenie licencji następuje na następujących polach eksploatacji:
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem,
– w zakresie rozpowszechniania w celach reklamowych i promocyjnych: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (materiały reklamowe w prasie, gazetki, rozpowszechnianie w sieci na Fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook,
– w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji, w całości lub części oraz dokonywania w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części.
6. Wysłana przez Uczestnika Praca konkursowa, nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

§ 3. Zgłaszanie Prac konkursowych

1. Do dnia 7.07.2021 r. do godz. 23:59:59 Uczestnicy Konkursu będą mogli przesłać drogą elektroniczną samodzielnie wykonaną Pracę konkursową (dalej „Zdjęcie”) swojego balkonu lub tarasu zlokalizowanego przy ul. Bocianów 2,4,6,8,10,12,14 w Zabrzu oraz ul. Bażantów 1,3,5 w Zabrzu.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie jedno Zdjęcie.
3. Prace konkursowe mogą zostać przesłane wyłącznie drogą elektroniczną na stronę https://www.facebook.com/zielonadolinazabrze w postaci komentarza ze zdjęciem pod wpisem konkursowym z dn. 24.05.2021 r. Prace mogą być zgłoszone osobiście lub w imieniu właściciela poprzez przedstawiciela dewelopera.
4. Prace konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

§ 4. Wybór najlepszej Pracy konkursowej

1. Wyboru zwycięskich Prac konkursowych dokona Komisja konkursowa składająca się z pracowników Organizatora. Kryteriami wyboru najlepszych zdjęć konkursowych są: pomysł (koncepcja), kondycja roślin, estetyka Pracy konkursowej.
2. Spośród nadesłanych Zdjęć Komisja wybierze najlepsze prace i przyzna 3 nagrody główne .
3. Uczestnicy Konkursu, którzy zgłosili najlepsze Prace konkursowe (dalej „Zwycięzcy”), otrzymają od Organizatora następujące nagrody:
– 3 karty podarunkowe. I miejsce karta o wartości 500 zł , II miejsce karta o wartości 200 zł, III miejsce karta o wartości 100 zł na zakupy w sklepach Leroy Merlin na terenie całej Polski.
4. Zwycięzcy nagród zostaną wybrani przez Komisję spośród wszystkich nadesłanych Prac konkursowych.
5. Komisja dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w dniu 24.06.2021 r.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu na stronie https://www.facebook.com/zielonadolinazabrze
7. Zwycięzcy zostaną poinformowaniu o przyznaniu nagrody, za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Portalu lub poprzez kontakt telefoniczny. Warunkiem przyznania nagrody jest udzielenie odpowiedzi na tą wiadomość lub telefon w przeciągu 48 godzin wraz z podaniem niezbędnych danych takich jak: imię i nazwisko, numer pesel oraz adres. Nagroda do odbioru osobistego w Biurze Sprzedaży Mieszkań Zielona Dolina, Zabrze ul. Łąkowa
8. Jeśli Zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od otrzymania informacji dot. wygranej w konkursie, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na Konkurs kolejną najlepszą Pracę konkursową.

§ 5. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi
w obowiązujących przepisach prawa wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, wykonania obowiązku podatkowego lub rozpatrzenia reklamacji, przez okres przeprowadzenia Konkursu, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
2. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email.
3. Administratorem danych jest Zabrze Zielona Dolina sp. z o.o., ul. Aleja Walentego Roździeńskiego 1A w Katowicach, kontakt : iod@tdj.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów.

§ 6. Reklamacje

Wszelkie ewentualne reklamacje związane z realizacją postanowień Regulaminu Uczestnik może składać na zasadach określonych w przepisach prawa. Rozpatrzenie reklamacji ułatwi złożenie na adres Organizatora oraz zamieszczenie w niej następujących informacji: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych
w przepisach prawa, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie https://zielona-dolina.info/klimatyczny-balkon/
2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw konsumenta
z tytułu wad towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.